Podmienky účasti na Laser – Tagovom podujatí

Podmienky účasti na Laser – Tagovom podujatí.

 

 

Cieľom akcie je priblížiť záujemcom tento na Slovensku zatiaľ nie príliš známi šport, dať možnosť vyskúšať si ho, hlavne však stráviť príjemné a zábavné popoludnie.

 

Podujatie sa v prípade obzvlášť nepriaznivého počasia posúva na náhradný termín o čom budú účastníci operatívne telefonicky vyrozumení. Za obzvlášť nepriaznivé počasie sa považuje nepretržitý dážď, výchrica a podobne. Inak sa akcia koná v stanovenom čase.

 

Laser – Tag ako taký nepredstavuje pre hráča ani iné osoby vyskytujúce sa v blízkosti hracej plochy žiadne riziko. Avšak celé podujatie sa bude odohrávať v lese a to i v prípade menej priaznivého počasia. Je teda zodpovednosťou každého účastníka, aby sa počas trvania akcie správal tak, aby neohrozil ako svoje zdravie tak ani zdravie nikoho iného a aby sa podľa aktuálnych poveternostných podmienok patrične vystrojil. Účastník túto skutočnosť plne akceptuje a svojim podpisom potvrdzuje, že sa akcie zúčastní po zrelom zvážení všetkých možných rizík, činí tak z vlastnej vôle, slobodne, a je si vedomý, že za akékoľvek ujmy (či už majetkové, alebo na zdraví či živote) je si plne zodpovedný sám, preto sám musí svoje správanie kontrolovať a prijímať príslušné rozhodnutia, organizátor neberie za ne žiadnu zodpovednosť. V prípade, že sa podujatia zúčastňuje osoba neplnoletá, jej účasť a akceptovanie uvedených podmienok potvrdzuje svojim podpisom jej zákonný zástupca.

 

Odporúčaná výbava:

-        Oblečenie maskovanej, kaki, zelenej alebo čiernej farby, v prípade snehovej pokrývky biele, skrátka niečo v čom nebudete „svietitť“, hlavne však prispôsobené poveternostným podmienkam, v ktorom sa budete príjemne cítiť (z akcie budete mať rozhodne väčší pôžitok v povedzme modrej teplej vetru odolnej bunde ako keby ste sa mali klepať v premočenej látkovej maskáčovej blúzke). Odporúča sa chrániť celé telo. Pri výbere oblečenia treba brať ohľad na fakt, že je vysoká pravdepodobnosť jeho znečistenia a možné je aj poškodenie (vyčnievajúca vetvička, ...). Ak máte chrániče na kolená vrele odporúčame.

-        Pevná obuv, zodpovedajúca poveternostným podmienkam.

-        Odporúča sa zvážiť fyziologické potreby konkrétneho jedinca a podľa jeho uváženia zabezpečiť pitný režim,  prípadne doplnenie energie (ide síce o zábavné podujatie, ale v zápale hry sa hráči môžu vypnúť k úctihodným výkonom – vysoko individuálna záležitosť).

-        V prípade alergii, ... je nutné zobrať si potrebné lieky a túto skutočnosť vopred oznámiť organizátorovi.

-        Ďalšia odporúčaná výbava: lekárnička, uterák (radšej starší).

Je možné používať aj rôzne maskovacie farbivá na tvár a telo.

 

Na dobu trvania akcie bude účastníkovi zapožičaná Laser – Tagová zbraň. Účastník sa zaväzuje používať ju šetrne a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo mať za následok jej poškodenie a to bez ohľadu na to, čo si herná situácia vyžaduje. V prípade poškodenia zbrane sa účastník zaväzuje uhradiť čiastku 300 Eur. Účastník svojim podpisom prehlasuje, že je s danou skutočnosťou oboznámený, akceptuje ju a je plne pripravený v tomto duchu konať.

Podujatia sa môže zúčastniť ktokoľvek (v zmysle vyššie uvedených bodov), podmienkou je dobrý zdravotný stav, dostatočné fyzické a duševné schopnosti. Z účasti na podujatí budú bez nároku na vrátenie účastníckeho poplatku vylúčené osoby pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok, ako aj osoby ktorých stav a schopnosti budú evidentne v rozpore s podmienami uvedenými v tomto dokumente.

 

Počas celého podujatia je takisto zakázané požívanie alkoholických nápojov, omamných látok aj fajčenie. Účastníci sú povinný dodržiavať zásady slušného správania sa a správania sa v prírode. Svojim podpisom sa zaväzujú zdržať sa akéhoľvek hrubého správania sa, prejavov nevraživosti voči súperom, spoluhráčom a organizátorom, dodržiať pokyny a inštrukcie organizátora. Akýkoľvek fyzický kontakt hráčov je neprípustný. Hráč, ktorý sa prehreší voči spomenutým zásadám, či bude inak narúšať plynulý, pokojný a príjemný priebeh akcie, bude z ďaľšej účasti okamžite vylúčený bez nároku na vrátenie poplatku.

 

Je zakázané vstupovať na hraciu plochu s akoukoľvek inou zbraňou okrem Laser – Tagovej.

 

Počas celého trvania akcie sa hráč bude zdržovať výlučne v priestore určenom organizátorom.

 

Účastníkovi akcie bude Laser – Tagová zbraň zapožičaná na základe podpisu tohoto prehlásenia, poskytnutia jeho osobných údajov a odovzdania občianskeho preukazu do zálohy. Účastník bude takisto pri preberaní zbrane vyfotografovaný. Účastník tieto skutočnosti berie na vedomie a je ochotný ich dobrovolne a bez nátlaku strpieť. Po vrátení neporušenej zbrane bude jeho fotografia ako aj osobné údaje znehodnotené a OP mu bude vrátený.

 

Účastník akcie berie na vedomie, že počas akcie môžu byť vyhotovované fotografie či videozáznam, ktoré môžu byť využívané na interné účely klubu a propagáciu a prezentáciu klubových aktivít. Účastník je s týmto faktom stotožnený, vyrovnaný a nemá voči tomu žiadne námietky.

 

Na záver by sme radi spomenuli, že tento dokument je prevenciou pre prípad čo najväčšieho rozsahu negatívnych a nepredvídaných situácií. Členovia 1. SL LT ŠK mali možnosť zúčastniť sa množstva podujatí ako doma tak aj v zahraničí a bol to zakaždým veľmi príjemný a vzrušujúci zážitok. Pri dodržiavaní zásad „zdravého rozumu“ a pokynov organizátorov nie je dôvod, aby táto akcia bola iná, práve naopak, mala by všetkým účastníkom sprostredkovať veľmi príjemný zážitok, ktorý si radi v budúcnosti zopakujú, prípadne rozšíria rady Laser – Tagových hráčov a fanúšikov na Slovensku.

 

Športu zdar.

 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky informácie uvedené v tomto dokumente  „Podmienky účasti na Laser – Tagovom podujatí“ sú mi zrozumitelné, plne, na základe slobodnej vôle a bez výhrad ich akceptujem a som pripravený/á v ich duchu konať.

 

 

V ..........................................................., dňa .....................................

 

.......................................................................................................................................................

 (meno, priezvisko, adresa, podpis)